Günümüz enerji kaynaklarının tükenebilir nitelikte oluşu ve rezervlerin önümüzdeki yıllarda tükenme boyutlarına ulaşması insanlığı yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, gel-git enerjisi gibi kaynaklar doğada var olan ve sürekli kendini yenileyen enerji kaynaklarıdır.

Anaerobik biyoteknoloji ile biyogaz üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında önemli bir yeri olan biyokütleden enerji elde etme yöntemlerinden birisidir.

Biyogaz tesislerinde hammadde olarak kullanılan atıkların içeriğinden kaynaklı doğal ortamda oluşan ve kontrol edilmeyen metan gazı, karbondioksite göre 23 kat daha fazla sera etkisi'ne neden olmaktadır. Türkiye’ de 1990-2011 yılları arasını kapsayan TÜİK verilerine göre tarımsal faaliyetler sera gazı emisyon değerinin %7'sine karşılık gelmektedir. Bu bakımdan hayvansal, bitkisel ve endüstriyel atıklardan biyogaz elde edilmesi, ekonomik getirisinin yanı sıra çevreci bir yaklaşıma da sahiptir.